Pro pohodlnější navigaci i přístup k pokročilým funkcím Databáze-her.cz doporučujeme povolit si ve svém prohlížeči JavaScript.

Zajímavosti

Vývoj

Mapy v epizodě Thy Flesh Consumed jsou pojmenované podle různých citací z Bible.

První mapa Hell Beneath se jmenuje podle přísloví 15:24 "The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath" (Cesta života vysoko jest rozumnému proto, aby se uchýlil od pekla dole).

Druhá mapa Perfect Hatred se jmenuje podle žalmu 139:22: "I hate them with perfect hatred; I account them mine enemies." (Nenávidím je, rozhodně nenávidím, jsou to také moji nepřátelé).

Třetí mapa Sever the Wicked nese název podle Matouše 13:49 "So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just." (Tak to bude i na konci světa. Přijdou Boží andělé a oddělí zlé od bohabojných).

Čtvrtá mapa Unruly Evil získala název z knihy Jakuba 3:8 "But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison." (Ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu).

Pátá mapa They Will Repent pochází z knihy Lukáše 16:30 "No, father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent." (Ne, otče Abrahame; ale kdyby k nim šel někdo z mrtvých, budou činit pokání).

Šestá mapa Against Thee Wickedly je opět Žalm 139:20 "For they speak against thee wickedly, and thine enemies take thy name in vain." (Dovolávají se tě při svých pletichách, zneužívají tvé jméno tvoji protivníci).

Sedmá mapa And Hell Followed je z knihy Zjevení Janovo 8:3 "And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth." (A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami).

Nakonec osmá mapa Unto The Cruel pochází z přísloví 5:9 "Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel" (ať nevydáš svou důstojnost jiným, ukrutníkovi svá léta).

Tajná devátá mapa Fear nemá jméno podle žádné pasáže z bible, nicméně slovo Fear (strach) se v Bibli objevuje celkem 528 krát.

Název celé epizody Thy Flesh Consumed pochází pravděpodobně z přísloví 5:11 "And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed" (Nakonec budeš skučet, až celé tvé tělo zchátrá). Thy Flesh Consumed doslova znamená "Tvé tělo zchátrá".

Příběh

Na konci hry se hráč dozvídá, že bezejmenný hlavní hrdina měl zvířecího miláčka - králíka jménem Daisy. A protože byl nabodnutý na kůl, tak právě dohráním čtvrté epizody "Thy Flesh Consumed" byla jeho smrt pomstěna.

Ostatní

Doposud se hru podařilo nejrychleji dohrát za 19 minut a 25 vteřin.